Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN JACLANG CAO-ONLINE


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de bepalingen dwingend anders voortvloeit. 

1. Jaclang: Jaclang CAO-online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32129292. 

2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jaclang een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tussen de gebruiker en Jaclang tot stand gekomen overeenkomst waarmee Jaclang zich jegens de gebruiker heeft verbonden tot de levering van de programmatuur of het verrichten van aanvullende werkzaamheden of diensten. 

4. Programmatuur: alle in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker per e-mail beschikbaar gestelde software, waaronder hoofdzakelijk begrepen de verblijfskostenvergoedingscalculator, waarvan de gebruiker het niet-exclusieve gebruiksrecht verkrijgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 

5. Website: de website van Jaclang waarop de overeenkomst met betrekking tot de levering van de programmatuur tot stand wordt gebracht: www.verblijfskostenvergoeding.nl. 

6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijk communicatie als communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jaclang en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de overeenkomst op de website wordt gesloten, aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van Jaclang is vrijblijvend. Jaclang is nimmer verplicht een bestelling of opdracht van de gebruiker te aanvaarden. 

2. Aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de gebruiker geen rechten ontlenen. 

3. Voor totstandkoming van de overeenkomst die op de website wordt gesloten, is vereist dat de gebruiker het bestelformulier op de website volledig en naar waarheid invult en de overeengekomen prijs is voldaan. Jaclang is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betaling door Jaclang is ontvangen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jaclang de bestelling of opdracht van de gebruiker (langs elektronische weg) heeft bevestigd. 

4. Indien de gebruiker de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het tot stand brengen van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De gebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. 

ARTIKEL 4. | GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is de programmatuur die in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld, uitsluitend bestemd voor gebruik voor de afdeling binnen de organisatie van de gebruiker waarvoor de programmatuur is aangeschaft en voorts slechts voor gebruik ten behoeve van een enkele klant van de gebruiker. Gebruik van de programmatuur voor meerdere afdelingen, filialen, voor andere bedrijven of meerdere klanten van de gebruiker is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid dan ook niet toegestaan. 

2. Voor gebruik dat verder strekt dan toegestaan ingevolge het vorige lid, kan de gebruiker mogelijk een Corporate Edition van de programmatuur afnemen. De prijzen daarvan zijn op aanvraag. In geval van de aanschaf van een Corporate Edition van de programmatuur komen partijen uitdrukkelijk overeen voor welk aantal afdelingen, filialen, bedrijven en/of klanten de programmatuur mag worden gebruikt. Voor zover daarbij niet uitdrukkelijk wordt afgeweken van het bepaalde in het vorige lid, blijft het bepaalde in lid 1 van kracht. 

3. De programmatuur is auteursrechtelijk beschermd. Jaclang behoudt zich alle intellectuele eigendom voor op de programmatuur. Indien en voor zolang de gebruiker volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, onder meer zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot gebruik van de programmatuur voor de doeleinden zoals voorzien in de overeenkomst, waaronder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel. Het is de gebruiker slechts toegestaan de programmatuur te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan de gebruiker beschikbaar is gesteld en voorts overeenkomstig de gebruiksrechten als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel, welke aldus afhankelijk zijn van de omstandigheid of van een normale of Corporate Edition sprake is. Het is de gebruiker niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te kopiëren of anderszins geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan derden, behoudens voor zover het gebruiksrecht als bedoeld in de vorige leden verder strekt en behoudens het geval dat de gebruiker voor veiligheidsdoeleinden back-ups van de programmatuur maakt. Zo is het in elk geval verboden de programmatuur of onderdelen daarvan op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te vertonen, uit te lenen, te verhuren, te verkopen of anderszins over te dragen aan derden. Voorts is het nimmer toegestaan om van de programmatuur of onderdelen daarvan fotokopieën te vervaardigen. 

4. Een aan de gebruiker toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Jaclang het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

1. Nadat de bestelling door Jaclang is bevestigd en de betaling door Jaclang is ontvangen, ontvangt de gebruiker de programmatuur op het door hem opgegeven e-mailadres. De programmatuur bestaat uit twee individuele bestanden die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en door de gebruiker samen in een enkele map dienen te worden geplaatst. 

2. De programmatuur kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De programmatuur berekent de verblijfskostenvergoeding voor chauffeurs conform de “CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg” en de verhuur van mobiele kranen (TLN CAO). Met de programmatuur kunnen ook toeslagen worden berekend. Jaclang staat er echter nimmer voor in dat de programmatuur volledig omvattend is; niet alle cao-gebonden vergoedingen en toeslagen zijn in de programmatuur verwerkt. 

3. De programmatuur wordt aangeleverd als Microsoft Excelbestand, volgens de versie die door de gebruiker bij de bestelling is opgegeven. 

4. Indien gedurende de overeengekomen licentieperiode nieuwe relevante cao-afspraken tot stand komen, ontvangt de gebruiker een aangepaste versie van de programmatuur op het bij Jaclang bekende e-mailadres van de gebruiker, doch niet eerder dan dat de toepasselijke regelingen tussen de bonden en werkgeversorganisaties bindend zijn vastgesteld en gepubliceerd. Jaclang zal het moment waarop de aangepaste versie van de programmatuur aan de gebruiker wordt verstrekt steeds naar eigen inzicht mogen bepalen. Dit kan enkele maanden na vaststelling van de nieuwe cao-afspraken plaatsvinden. Het verstrekken van een aangepaste versie van de programmatuur beïnvloedt de licentieduur niet. 

5. Jaclang streeft ernaar de geldende cao-afspraken zoveel mogelijk in de programmatuur te verwerken, echter kan hij er niet voor instaan dat de programmatuur steeds geheel foutloos functioneert of de juiste berekeningen genereert. De programmatuur dient dan ook slechts als hulpmiddel, waarvan het gebruik voor eigen risico is van de gebruiker. 

6. De programmatuur kan volgens specificatie van de gebruiker door Jaclang worden gewijzigd, zoals ten aanzien van groepen werknemers en codes voor het boeken van uren. Jaclang zal voor niet-ondergeschikte wijzigingen in de programmatuur kosten berekenen volgens het door hem gehanteerde uurtarief. De beoordeling of al dan niet van ondergeschikte wijzigingen sprake is, komt uitsluitend toe aan Jaclang. 

7. De programmatuur vermeldt een gebruiksinstructie, voor technische ondersteuning kan de gebruiker per telefoon of e-mail contact opnemen met Jaclang. Jaclang zal evenwel uitsluitend technische ondersteuning bieden voor zover de technische ondersteuning betrekking heeft op het rechtmatige gebruik van de programmatuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. 

ARTIKEL 6. | LICENTIEDUUR 

1. De gebruiker verkrijgt een licentie voor het gebruik van de programmatuur voor 12 maanden, tenzij het een proeflicentie betreft. Proeflicenties worden aangegaan voor de duur van één maand of, indien dit bij totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, een veelvoud daarvan. 

2. Een proeflicentie eindigt door verstrijken van de overeengekomen duur van rechtswege. Reguliere licenties worden na verstrijken van de overeengekomen licentieduur, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de licentie conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd. 

3. Regulier licentie eindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. 

4. Na afloop van de licentie mag de programmatuur niet langer worden gebruikt en dient de gebruiker de programmatuur van zijn systemen te verwijderen. Na verstrijken van de licentieduur worden de berekeningsresultaten die uit de programmatuur voortvloeien, niet langer gegenereerd. 

5. De overeengekomen licentieduur vangt aan op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 

1. Jaclang is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op vergoeding van schade die is ingetreden als gevolg van overmacht. 

3. Voor reeds geleverde prestaties blijft de gebruiker de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft Jaclang het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt. 

2. Voorts is Jaclang bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Jaclang ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

3. Indien de gebruiker in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de gebruiker anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Jaclang gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de gebruiker reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde of nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld. 

4. Voorts is Jaclang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

5. De gebruiker maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Jaclang op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

6. Indien Jaclang de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de gebruiker terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk is vermeld dat prijzen inclusief btw zijn weergegeven, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw. 

2. Jaclang wijzigt zijn prijzen doorgaans jaarlijks per 1 januari. Jaclang kan deze wijzigingen naar eigen inzicht vaststellen. Bij verlenging van de licentie kan dan ook een andere prijs van toepassing zijn vergeleken met de voorgaande licentieperiode. 

3. Betalingen geschieden online middels iDeal, dan wel overboeking. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gebruiker de kosten middels vooruitbetaling verschuldigd. Jaclang is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan. 

4. Indien overboeking is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Jaclang voorgeschreven wijze. 

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de gebruiker van rechtswege in. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de gebruiker over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. Deze rente wordt berekend tot en met de dag dat het openstaande bedrag, inclusief rente volledig is voldaan. 

6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de gebruiker verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten. 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Jaclang is nimmer aansprakelijk voor schade door de gebruiker of derden geleden in verband met het gebruik van de programmatuur. Jaclang spant zich in de inhoud van de cao-afspraken op een juiste wijze in de programmatuur te verwerken, echter dient het gebruik van de programmatuur te allen tijde slechts als een hulpmiddel en geschiedt het gebruik van de programmatuur, in welke zin dan ook, voor eigen risico van de gebruiker. 

2. Jaclang staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van functionaliteiten binnen de programmatuur welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk vermelde functionaliteiten kan niet als een tekortkoming van 

Jaclang worden aangemerkt en geeft de gebruiker geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding. 

3. Jaclang streeft ernaar de programmatuur compatibel te laten zijn voor alle Microsoft Excel-versies, echter is hij niet aansprakelijk voor de omstandigheid dat de programmatuur niet bruikbaar is voor een verouderde versie van Microsoft Excel. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat hij zich vóór het sluiten van de overeenkomst ervan vergewist dat hij beschikt over een Excel-versie uit het jaar 2000 of later en bij zijn bestelling aangeeft dat hij de programmatuur wenst te ontvangen voor de door hem gebruikte Excel-versie. 

4. Indien Jaclang aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, beperkt tot vergoeding van door de gebruiker geleden directe schade. Jaclang is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede is begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jaclang aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jaclang toegerekend kunnen worden; 

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

5. De eventuele aansprakelijkheid van Jaclang is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Jaclang betrekking heeft. 

6. Alle vorderingen en verweren jegens Jaclang verjaren na verloop van één jaar. 

7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Jaclang, vrijwaart de gebruiker Jaclang van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door Jaclang ter beschikking gestelde programmatuur en anderszins geleverde producten of diensten. 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Jaclang en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Jaclang wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.