Laat de tijd voor tijd regeling voor jou werken

Tijd voor tijd regeling beroepsgoederenvervoer

Hoe je de tijd voor tijd regeling voor jou kan laten werken

In 2019 is de tijd voor tijd regeling; het opnemen van meerwerk in vrije tijd, wettelijk nog verder aan banden gelegd. Toch kan je als werkgever de tijd voor tijd regeling nog steeds handig inzetten en voor je laten werken. Verschijnen er vraagtekens? Na het lezen van dit artikel weet je of en hoe de tijd voor tijd regeling (t.v.t.) voor jouw transsportbedrijf inzetbaar is.

Een mooie regeling; verplichte of vrijwillige t.v.t

De tijd voor tijd regeling beroepsgoederenvervoer is een mooie regeling. Of eigenlijk zijn het twee mooie regelingen. Niet veel bedrijven zien er heil in om dit gereedschap te gebruiken, terwijl er voordeel te behalen valt.

Als transportbedrijf kan je kiezen voor de verplichte tijd voor tijd regeling volgens de cao die voor alle chauffeurs geldt. Of een vrijwillige tijd voor tijd regeling afspreken die voor het hele bedrijf geldt, chauffeurs hebben dan de keuze hier wel of niet gebruik van te maken.

Wat is de verplichting in verplichte t.v.t?

Je kan het zo zien: elk transportbedrijf moet deze regeling gebruiken, net zoals de werkgever verplicht is loon uit te betalen.

Of: Wanneer de verplichte tijd voor tijd wordt toegepast, bent je verplicht een ondergrens naar keuze van 220, 230 of 240 uur per maand toe te passen. Andere ondergrensuren zijn hierbij niet mogelijk. Per 4 weken levert 1 uur boven de gekozen grens ongeveer*1,3 uur aan vrije tijd op.

*Als ik het over ongeveer heb, betekent dit niet exact 130% maar zelfs meer bij een hogere ondergrens. De opname van de gespaarde tijd voor tijd dient bij voorkeur in blokken van 3 x 8 uur opgenomen te worden.

De berekening voor elke 8 gespaarde uren komt uit op

 • 11 uur à 100% bij de ondergrens van 220 uur per maand
 • Bijde ondergrens van 230 uren per maand levert dit de chauffeur 11,5 uur à 100% op
 • Bij 230 ondergrensuren per maand is dat 12 uur.

Een lastige berekening als de chauffeur slechts één of een paar uur spaart of opneemt.

Bij de vrijwillige tijd voor tijd regeling wordt uitgegaan van een andere benadering.

Vrijwillige tijd voor tijd regeling

De vrijwillige tijd voor tijd regeling werkt anders en dient in overleg met OR, personeelsvertegenwoordigers of individuele werknemers vooraf schriftelijk te worden overeengekomen en geldt voor jouw bedrijf. De individuele chauffeurs hebben de keuze om er niet aan mee te doen, maar hebben dan ook geen regeling waarin tijd voor tijd vastgelegd is.

Artikel 31 van de cao

 1. De door werkgever en OR/personeelsvertegenwoordiging dan wel individuele werknemers ondertekende vrijwillige tijd voor tijd regeling wordt schriftelijk vastgelegd en gemeld aan het secretariaat van Cao-partijen, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer. Regelingen die niet zijn ondertekend of niet zijn aangemeld of in strijd zijn met de hierboven genoemde randvoorwaarden, worden geacht niet te zijn overeengekomen.

Deze vrijwillige t.v.t. regeling werkt per week met een ondergrens, een bovengrens en een limiet. De ondergrens mag niet onder de 40 uur per week liggen. Extra gewerkte uren tussen bijvoorbeeld de 45 en 55 uur leveren 1,3 uur aan vrije tijd op. In tegenstelling tot de verplichte t.v.t. is er nu wel 1,30 uur vrijetijd voor elk gespaarde t.v.t. uur.

Ook dient men rekening te houden met het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is vanaf 1 juli 2020 € 9,54 per uur bij een 40-urige werkweek. Het is verstandig om voor minimumloners een ruime ondergrens aan te houden. Er is een berekening bedacht (Nieuwe regeling ) waardoor het loon minder kan worden dan het minimumloon. Dit zou mogelijk van toepassing zijn bij loonschaal A-1 bij 21 jaar en ouder. Voor 18-jarigen ligt de loonschaal A-1 op € 4,77 maar daarvoor ligt het minimumjeugdloon dan ook veel lager.

De tijd voor tijd regeling kost wat administratie maar dat kan bijgehouden worden zonder dat het bijzonder veel mensuren kost. *

T.v.t beroepsgoederenvervoer is een buitenbeentje

De t.v.t. regeling beroepsgoederenvervoer is een buitenbeentje binnen deze regelingen.

In de meeste van deze regelingen worden tijd voor tijd uren direct na de contracturen per week gespaard. Meestal zal dat gepaard gaan met slechts 100% van het uurloon. En alleen bij die werknemers die ruim boven het minimumloon zitten.

Limiet kiezen

In het beroepsgoederenvervoer gaat de t.v.t. pas in na een aantal overuren. Bij de verplichte t.v.t. zal dit meestal na 220 uur per maand zijn. Andere opties zijn 230 en 240 uur. In ieder geval zal dit gelden voor de verplichte t.v.t.

Bij de vrijwillige t.v.t. wordt een limiet afgesproken en een boven- en ondergrens vastgesteld. Dit is dan een aantal uur boven de 40 uur per week. Bijvoorbeeld boven de 45 uur dan is de ondergrens 45 uur. Met een bovengrens van 50 uur heeft de chauffeur toch een aardig loon van 4 keer 5 overuren. Als hij deze al haalt.

Limiet in de tijd voor tijd regeling kiezen

In het beroepsgoederenvervoer gaat de t.v.t. pas in na een aantal overuren. Bij de verplichte t.v.t. zal dit meestal na 220 uur per maand zijn. Andere opties zijn 230 en 240 uur. In ieder geval zal dit gelden voor de verplichte t.v.t.

Verloren uren

Corona tijd

Vanuit mijn klanten (allemaal transportbedrijven) komen er veel signalen dat er in coronaperiode veel uren verloren gaan. Uiteraard kunnen deze verloren uren nu en in de toekomst ook andere oorzaken hebben.

Wat is er aan de hand?

Door inzicht te krijgen in de maanduren van chauffeurs viel het op dat er enkele chauffeurs een hele week niet gewerkt zouden hebben. Bij andere gegevens kwam naar voren dat chauffeurs bij lange na de gegarandeerde uren niet halen. Als rechtgeaard transportbedrijf ben je volgens de cao verplicht 40 uur in de week te garanderen. Dit is geen gezonde, houdbare situatie voor een bedrijf. Ook al kan je als bedrijf profiteren van de NOW-regeling toch kost het geld. Evengoed zijn deze kosten voor jou als jouw bedrijf niet aan de meer dan 20% omzetverlies bent gekomen.

Gegarandeerde 40 uur

Het kost veel geld als chauffeurs (zelfs al is het één chauffeur) geregeld niet aan de gegarandeerde 40 uur in de week komt. Want elk uur dat niet gefactureerd kan worden en waarbij je wel de chauffeur moet betalen, leidt tot verlies. Dat is duidelijk. Maar dat je uren betaalt terwijl de chauffeur thuis zit, is iets waar je niet op zit te wachten.

Een goede administratie is van het grootste belang. Misschien wel van levensbelang voor jouw bedrijf.

Op jouw kosten thuis?

Neem als bedrijf geen genoegen met het betaald thuis komen te zitten van chauffeurs. Geef de chauffeur ander werk, bijvoorbeeld in de garage, op kantoor of een boodschap om zo toch de 40 uren te garanderen. Ook een chauffeur heeft zijn verantwoording voor het reilen en zeilen van het bedrijf waar hij werkt.

T.v.t. op vrijwillige basis inzetten

De t.v.t. op vrijwillige basis inzetten moet in goed overleg met elke chauffeur apart worden afgesproken. Er mag geen druk worden uitgeoefend. Pas dan kunt je de t.v.t. inzetten ter voorkoming dat er bij minder dan 40 uur in een week moet worden gecompenseerd. Elk gecompenseerd uur kost jouw bedrijf geld.

Wachtdag bij ziekte en de tijd voor tijd regeling

Men kan ook een wachtdag bij ziekte toepassen door een t.v.t. dag te laten opnemen. Dit scheelt de werknemer een dag minder loon. Voor de werkgever is dit ook voordelig. De werknemer is er die dag toch niet en je betaald een t.v.t-dag die niet op een productie dag van de werknemer kan komen te vallen.

Een gezond bedrijf zorgt er voor dat alle uren die een werknemer maakt directe uren zijn. Uren die gefactureerd kunnen worden of uren die binnen de klantcontracten vallen. Echter dit kan niet altijd. Vaak gaat een chauffeur direct naar huis als hij klaar is met zijn klus. Vooral chauffeurs die de wagen meenemen en thuis parkeren.

Bij de vrijwillige t.v.t. wordt een limiet afgesproken en een boven- en ondergrens vastgesteld. Dit is dan een aantal uur boven de 40 uur per week. Bijvoorbeeld boven de 45 uur dan is de ondergrens 45 uur. Met een bovengrens van 50 uur heeft de chauffeur toch een aardig loon van 4 keer 5 overuren. Als hij deze al haalt.

Verloren uren

Vanuit mijn klanten (allemaal transportbedrijven) komen er veel signalen dat er in coronaperiode veel uren verloren gaan. Uiteraard kunnen deze verloren uren nu en in de toekomst ook andere oorzaken hebben.

Wat is er aan de hand?

Door inzicht te krijgen in de maanduren van chauffeurs viel het op dat er enkele chauffeurs een hele week niet gewerkt zouden hebben. Bij andere gegevens kwam naar voren dat chauffeurs bij lange na de gegarandeerde uren niet halen. Als rechtgeaard transportbedrijf ben je volgens de cao verplicht 40 uur in de week te garanderen. Dit is geen gezonde, houdbare situatie voor een bedrijf. Ook al kan je als bedrijf profiteren van de NOW-regeling toch kost het geld. Evengoed zijn deze kosten voor jou als jouw bedrijf niet aan de meer dan 20% omzetverlies bent gekomen.

Gegarandeerde 40 uur

Het kost veel geld als chauffeurs (zelfs al is het één chauffeur) geregeld niet aan de gegarandeerde 40 uur in de week komt. Want elk uur dat je niet factureerd en waarbij je wel de chauffeur moet betalen, leidt tot verlies. Dat is duidelijk. Maar dat je uren betaalt terwijl de chauffeur thuis zit, is iets waar je niet op zit te wachten.

Op jouw kosten thuis?

Neem als bedrijf geen genoegen met het betaald thuis komen te zitten van chauffeurs. Geef de chauffeur ander werk, bijvoorbeeld in de garage, op kantoor of een boodschap om zo toch de 40 uren te garanderen. Ook een chauffeur heeft zijn verantwoording voor het reilen en zeilen van het bedrijf waar hij werkt.

T.v.t. op vrijwillige basis inzetten

De t.v.t op vrijwillige basis inzetten doe je in goed overleg met elke chauffeur apart. je mag geen druk uitoefenen. Pas dan kan je de t.v.t. inzetten ter voorkoming dat er bij minder dan 40 uur in een week moet worden gecompenseerd. Elk gecompenseerd uur kost jouw bedrijf geld.

Wachtdag bij ziekte

Men kan ook een wachtdag bij ziekte toepassen door een t.v.t. dag te laten opnemen. Dit scheelt de werknemer een dag minder loon. Voor de werkgever is dit ook voordelig. De werknemer is er die dag toch niet en je betaald een t.v.t-dag die niet op een productie dag van de werknemer kan komen te vallen.

Een gezond bedrijf zorgt er voor dat alle uren die een werknemer maakt directe uren zijn. Uren die gefactureerd kunnen worden of uren die binnen de klantcontracten vallen. Echter dit kan niet altijd. Vaak gaat een chauffeur direct naar huis als hij klaar is met zijn klus. Vooral chauffeurs die de wagen meenemen en thuis parkeren.

Bespaar kosten door de tijd voor tijd regeling

Het kan geen kwaad als een chauffeur tijd voor tijd spaart en hiervoor vrije dagen (uren) krijgt. Tegenwoordig is chauffeur zijn een uitputtend beroep met veel stres en druk. Komt die druk niet vanuit de werkgever dan wel vanuit de klant.

Het is extra belangrijk om als transportbedrijf zorg te dragen voor voldoende rust voor de chauffeurs. Ook dat scheelt handen vol met geld. Een vermoeide chauffeur zal zich veel sneller ziekmelden. Maar ook de gevolgen en kosten van een ongeluk tijdens het rijden kunnen al snel oplopen. Niet alleen het oponthoud, het te laat bij de klant komen en extra uren die betaald moeten worden, maar een chauffeur is zomaar een paar uur bezig met het kleinste ongeval of schade. En ook die schade moet hersteld worden. De wagen staat zomaar een week binnen of misschien nog langer. Een auto die stilstaat kost geld.

Wat gaat je doen?

Uren in de gaten houden of “we zien wel waar het schip strandt”. Bedenk dan wel dat jouw bedrijf weleens het schip zou kunnen zijn.

Hierbij hoort ook het verhaal van bedrijven waarbij chauffeurs veel indirecte uren maken. Weet jij wat zij in die tijd allemaal doen? Auto wassen, auto repareren, werf of loods vegen. Of helpen ze mee in de loods of in de werkplaats. Weet je precies wat een chauffeur of eigenlijk de werknemer in het algemeen allemaal doet? Dit staat ook in nauw verband met de eventuele overuren die jouw werknemer draait.

Door een goede urenregistratie bij te houden bespaar je onnodige kosten. En door slim gebruik te maken van de VKV-calculator maakt je een einde aan ingewikkelde en tijdrovende berekeningen maar hou je eenvoudig alle uren bij. Bekijk de mogelijkheden en schaf vandaag nog ons pakket aan!

 

Tags:      t.v.t., tijd voor tijd, tijd voor tijd regeling, vrijwillige, verplichte

 

2 reacties op “Laat de tijd voor tijd regeling voor jou werken

  • Beste Mari,

   excuses voor het lange wachten op een antwoord.
   vrijwillige tijd voor tijd wil zeggen dat je min of meer zelf kan bepalen over welke uren je de tvt wil opbouwen.
   dat is dan ook het enige grote verschil.
   verder blijft de tvt regeling van kracht dat wil zeggen dat je de gespaarde uren zou moeten opnemen binnen een bepaald tijdspanne van 12 weken.
   artikel 30 en 31 van de cao

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*