vakantie en andere vrije dagen

Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand, vakantie en andere vrije dagen. aflevering 3

Download deze aflevering als PDF

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Welkom bij onze derde uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken en Pro Totaal maand.
Deze aflevering gaat over vakantie en andere vrije dagen.

Aangegeven kolommen en cellen kunnen per versie verschillen. Beide worden aangeduid.

Vakantie van vorig jaar

In deze aflevering ‘vakantie en andere vrije dagen’  starten we weer in het tabblad ‘Home’ of ‘Admin’ en de cellen tussen N12 en T14.
Dat de cel grijs is, betekent dat u hier iets kunt invullen, bijvoorbeeld het restant van de vakantieuren van het voorgaande jaar. In eerdere versies moest u hier dagen opgegeven, let op dat u dit nu in uren doet. Een voorbeeld is 3,25. Bij het totaal in P1vakantie en andere vrije dagen3 komt er dus in dit geval 3,25/8 bij, afgerond 0,41.

Waar en hoe worden de vakantie en andere vrije dagen berekend?

In de cao staat een tabel waarin vakantiedagen worden aangegeven afhankelijk van het aantal jaren in dienst of de leeftijd. Daarom moet u altijd deze twee aangeven in E13, E14 en I13, I14 als dit bekend is, omdat de datum uit dienst bekend is.

ATV

Als u in E25 of E27 ‘ja’ heb ingevuld dan staat er 3,5 in E24 of E26. Dit zijn de ATV-dagen. Deze worden bij de vakantiedagen opgeteld. Staat er ‘nee’ of niets dan wordt er binnen deze calculator geen rekening gehouden met de ATV-dagen.
Alleen in de 4-wekenversie ziet u bij een ‘ja’ in E24, dat dit getal is verhoogd met de 3,5 ATV-dagen. Tevens staat dit in R12 ‘vakantie + 3,5 dagen ATV-dagen:

ATV dagen vakantie en andere vrije dagen
maand versie
4 weken versie

In Cel R13 staat of komt het aantal opgenomen uren van het hele jaar. Hierdoor ziet u in een oogopslag het saldo vakantiedagen bij het openen van de calculator:
A: Hoeveel dagen deze chauffeur nog over heeft .
B: Hoeveel dagen hij heeft opgenomen.

Komt de betreffende werknemer vragen om vakantie op te mogen nemen dan opent u even zijn calculator en u ziet wat de mogelijkheden zijn. U kunt deze vakantie meteen in de betreffende periode of maand opnemen. Dit wordt dan direct zichtbaar in de bruine cellen in het tabblad ‘Home’ of ‘Admin’ onder 100% bij de betreffende periode of maand.

Snipperdagen vakantie en andere vrije dagen

Periode of maand

We stappen naar een van de periodes of maanden, in ons geval periode 1

We scrollen naar beneden. Onder A74 staan de codes. Zoek hier ‘vakantie’ op. U ziet dat dit code 6 of 7 is. Als deze code is ingevoerd, ziet u achter Vakantie in kolom C het aantal opgenomen vakantieuren.

maand
4 weken

 

 

 

 

 

 

 

 

Halve snipperdag

Het kan voorkomen dat een werknemer een halve snipperdag of slechts 1 uur van zijn vakantieuren wil opnemen. In dit geval geeft u wel een aantal uren op, bijvoorbeeld 7,00 uur tot 11,00 uur. Nu komt er 4 uren vakantie te staan. U ziet dat u de uren zelf kunt bepalen. Denk erom dat de code (6 of 7) in kolom J staat.

Stel dat de medewerker om 11,00 uur met zijn werkzaamheden begint. Hij heeft een halve snipperdag opgenomen en dit heeft u ingevuld als hierboven beschreven.
Vul nu van diezelfde dag nog eens dezelfde datum in. Vul nu de uren in, bijvoorbeeld 11,00 tot 15,00 uur pauze 0. In kolom J zet u nu een ander code. Ook deze kunt u vinden onder A74.

Laatste dag ook veranderen

Nu moet u opletten. Omdat er een datum is veranderd, komen we nu een dag tekort. Het is zeer belangrijk dat u hier op let, want dit heeft invloed op al de volgende weken van het jaar.

Zet om dit op te lossen onder de laatste datum de volgende of kopieer de laatste datum een cel naar beneden zodat de week weer als al de andere weken op zaterdag of op zondag eindigt. U zult hierdoor geen dagen te weinig hebben in een week, want er komt telkens een rij bij zodra de laatste gele cel van een week is ingevuld. Dit kan onbeperkt.

vakantievariabelen

Scrol weer naar beneden. U ziet de vakantievariabelen staan.
Het eerste blokje Saldo bevat de gegevens die u in het tabblad ‘Home’ of ‘Admin’ hebt aangeven. Of  het saldo aan het begin van deze period. Het blokje ernaast,  geeft het aantal opgenomen dagen en het aantal uren weer.  daar naast staat het totaal tegoed na deze periode. Eventueele Tijd voor tijd wordt hierin niet meegenomen. hierover in een andere aflevering meer.

De codes betaald en onbetaald verlof, respectievelijk code 11 en 12, hebben geen invloed op de vakantiedagen. Deze codes zijn bedoeld als er bijvoorbeeld volgens de cao een vrije dag wordt toegekend bij een bepaald aantal dienstjaren.

Alleen vanaf versie 2017v1.06

Hoeveel vakantieuren zijn er nog over bij het in of uit diensttreden in het lopende jaar van een werknemer? Het vakantiejaarrecht klopt niet als de diensttijd van de werknemer in dit jaar is begonnen of beëindigd. In het laatste geval moet I13 of I14 ingevuld zijn in het tabblad ‘Home’ ‘Admin’. Naast cel N12, in M12, staat het aantal vakantieuren waar de werknemer geen recht op heeft. Dat moet van het totaal worden afgetrokken om te bepalen of er een overschot of een tekort is ontstaan.

Gesteld dat er al een getal in N12 staat, dit zijn de uren van het vorige jaar, dan laat u dit staan en zet er een = teken voor. Daar achter typt u +M12.
Dan kan het er zo uit zien =3,25+M12
Dit is alleen nodig als er een einddatum staat in cel I14 en/of als de diensttijd in dit jaar aangevangen is, dus als de datum in dienst later is dan 1-1- van het betreffende jaar.

Begin of einde dientverband

Als de werknemer binnen het huidige jaar in dienst komt of als zijn dienstverband dit jaar stopt, dan worden de vakantiedagen berekend over het aantal werkdagen binnen deze periode.
De berekening wordt gemaakt door het aantal vakantiedagen inclusief ATV te delen door alle werkdagen, inclusief de feestdagen en vakantiedagen per jaar. Voor 2017 is dit 260 dagen. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het aantal gewerkte werkdagen. De uitkomst kan negatief zijn. Er kunnen rare getallen optreden. Deze dient u zelf af te ronden.

Stel dat er een aantal vakantieuren over is, dan kunnen deze nog opgenomen worden in de laatste diensttijdperiode en met code 6 als zodanig aangemerkt worden.
Zoals eerder vermeld kunt u ook minder dan 8 uur schrijven door een begin- en eindtijd te schrijven. Zo kan het vakantiesaldo mooi op nul komen te staan. Of u kunt deze uitbetalen.

per 1-1-20

gewerkte feestdag als compensatie dag

Bij een gewerkte feestdag kunnen de gewerkte uren omgezet worden naar een vrije dag (compensatie). Hiermee worden de gewerkte uren omgezet naar compensatie uren. door in kolom F de code “CF” in te vullen en wordt er in kolom T de gewerkte uren tot 8 uur afgetrokken.

Extra feestdag toevoegen

Het is nu mogelijk om zelf een feestdag toe te voegen. bij voorbeeld als een duitse chauffeur werkt op een Nedelandse feestdag een een Duitse feestdag bij dient te krijge. Ook hiervoor kan een compensatiedag worden berekend.  Zie ‘gewerkte feestdag als compensatie dag’

Tot slot

Het zichtbare aantal vakanatiedagen kan beïnvloed worden de PKB budget als deze is aanget in ‘Home’ of ‘Admin’. De vakantiedagen zijn niet weg maar in een anderpotje gestopt. deze blijven altijd beschikbaar

 

Tot zoverhttps://www.verblijfskostenvergoeding.nl/eendaagserit-en-meerdaagserit/

Tot zover deze aflevering vakantie en andere vrije dagen van de uitleg van de calculator Pro Totaal 4 weken, tabblad ‘Home’.
In het kort hopen wij dat deze uitleg u heeft geholpen met een beter gebruik van de calculator.
Daarnaast hopen wij u weer te zien bij een van de volgende afleveringen.

Zie ook de andere afleveringen  van Pro Totaal 4 weken / maand

1. Tabblad Home
2. Werking van de calculator verblijfskostenvergoeding Periode tabbladen.
3. Vakantie en vrije dagen
4. Tijd voor tijd
5. Code rondom de verblijfskostenvergoeding
6. Overige opties
7. vakantietoeslag gewijzigd

Heeft u ondanks deze uitgebreide uitleg nog vragen en/of opmerkingen of mist u nog onderwerpen die er volgens u bij moeten/kunnen, dan horen wij graag uw opbouwende opmerkingen.
Stuur dan een mail naar info@verblijfskostenvergoeding.nl

verblijfskostenvergoeding.nl en de verblijfskostenvergoeding calculator zijn handelsnamen van jaclang.nl

Jaco Langeveld
De Stelling 10-49
8232 EB Lelystad
KvK. 32129292
www.verblijfskostenvergoeding.nl
info ad verblijfskostenvergoeding.nl
tel. 0320 249331
mob 06 15680923