Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer, ATV en Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Vakantiedagen, ATV en Persoonlijk keuzebudget (PKB) in het beroepsgoederenvervoer

vakantiedagen, Persoonlijk Keuzebudget en ATV

In tegenstelling tot het aantal dagen arbeidstijdverkorting (ATV) en de hoogte van het Persoonlijk keuzebudget (PKB) is het aantal vakantiedagen niet voor iedereen hetzelfde. Zo kan er een verschil van 5 dagen tussen werknemers voorkomen. Het aantal vakantiedagen wordt niet alleen bepaald op grond van de lengte van het dienstverband, maar ook op grond van de leeftijd van de werknemer; het hoogste aantal dagen prevaleert.
In de cao, artikel 67, zijn hier 2 staffels voor opgenomen.

Recht op vakantiedagen

De werknemer heeft recht op een in een van de twee staffels genoemd aantal vakantiedagen indien hij op 1 juli de daarbij genoemde leeftijd heeft bereikt of het daarbij genoemde aantal dienstjaren zonder onderbreking in de onderneming heeft vervuld.
De werkgever mag drie verplichte snipperdagen aanwijzen. Deze snipperdagen moeten direct voorafgaan aan of volgen op een erkende feestdag. Dit dient wel uiterlijk twee maanden vooraf schriftelijk bekend te worden gemaakt.
Bij het beëindigen van het dienstverband worden de overige dagen uitbetaald, gelijk met het functieloon.

Aantekening bijhouden

De werkgever is verplicht aantekening bij te houden van de opgenomen en uitbetaalde vakantiedagen.
Zo dienen mutaties ten aanzien van het (resterend) aantal vakantiedagen op de salarisspecificatie te worden vermeld.
Daartoe dient de werkgever bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring te verstrekken waaruit het aantal bij de beëindiging uitbetaalde vakantiedagen blijkt.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wanneer je op het einde van het jaar vakantiedagen over hebt, is de volgende regeling van kracht.
Denk erom dat de 20 wettelijke vakantiedagen op het einde van het lopende jaar na 6 maanden verlopen. Na 1 juli komen deze dus te vervallen.
De bovenwettelijke vakantiedagen zijn dagen op basis van de cao, leeftijd of onafgebroken dienstverband. Deze kan je meenemen naar volgende jaren. Wel dien je deze binnen 5 jaar op te nemen.
Maar ATV en tijd voor tijd worden hierin niet meegenomen. Tijd voor tijd wordt in een ander blog besproken.

ATV (arbeidstijd verkorting)

De werknemer heeft op jaarbasis recht op 3,5 ATV-dagen. De ATV-dagen moeten in een schriftelijke regeling worden vastgelegd. Als de ATV-dagen voor 1 oktober niet zijn ingeroosterd worden deze bij de vakantiedagen opgeteld. Toegekende ATV-dagen komen in geval van arbeidsongeschiktheid op de ingeroosterde dag(en) te vervallen.
Niettemin kan ook een regeling gemaakt worden waarbij deze dagen altijd onderdeel zijn van de vakantiedagen.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Op 1 januari 2018 wordt een Persoonlijk keuzebudget (PKB) ingevoerd.
Dit is een regeling waarbij je jouw vakantiedagen in een kluis stopt. Deze blijven altijd jouw dagen of de waarde in geld. Alleen jijzelf beslist hierover.

Buiten beschouwing

De 20 wettelijke vakantiedagen blijven buiten beschouwing.

Zo komen er van de 4 bovenwettelijke dagen er twee in je kluis.
Bovendien komen in de kluis de opgebouwde dagen op grond van leeftijd of dienstverband.
Als dit 5 dagen zijn, heb je dus 7 dagen in je kluis.
Indien je dit in geld uitgedrukt is dit 7 dagen maal je bruto uurloon per 1-1-2018.
Bij loonschaal D6 is dit 7 X € 118,90 bruto = € 832,30.

Mogelijkheden met de inhoud van je kluis

Ten eerste Je kunt bruto loon bijstorten in je kluis, bijvoorbeeld ter waarde van 11 dagen, ofwel € 1307,90. De inhoud in je kluis is dan € 2140,20. Je hebt in dit geval 18 vrije dagen A 118,90
OF
Ten tweede je kunt het geld besteden aan scholing, functie- of niet functiegerelateerd.
Functiegerelateerde opleidingen kunnen in aanmerking komen voor SOB-subsidie.
Hieruit volgd dat niet functiegerelateerd bijvoorbeeld een opleiding voor een ander beroep kan zijn.
Let op. Code 95 komt niet uit je kluis, dit blijft een verplichting van de werkgever!
OF
Als laatste, je kunt kiezen voor uitbetaling. Het PKB-budget moet gebruikt worden in het lopende jaar. Indien je niet kiest voor scholing of vrije dagen wordt het saldo aan het einde van het jaar uitbetaald.

Let op:

• uitbetaling en bijstorting zijn mogelijk;
• maar ook, niet opgenomen budget door ziekte en dergelijke wordt teruggestort;
• waardoor de uitbetaling onder bijzonder tarief belastingen geschiedt;
• vervolgens is dit slechts een voorbeeld van combinaties van besteding aan scholing of vrije tijd.

Kortom

20 wettelijke vakantiedagen zijn het volgende jaar nog 6 maanden geldig. Daarna vervallen ze. Daarom dien je de wettelijke dagen die je dit jaar opbouwt, voor 1 juli volgend jaar op te nemen.
Bovenwettelijke vakantiedagen kun je meenemen naar een volgend jaar.
Maar ook deze dagen verjaren na 5 jaar. Je moet de bovenwettelijke vakantiedagen die je dit jaar hebt opgebouwd dus binnen 5 jaar opnemen.
Daarom moet het PKB gebruikt worden in het lopende jaar.
Waarmee het Saldo dat niet gebruikt is, aan het einde van het lopende jaar wordt uitbetaald.

conclusie

 • Er kunnen geen vrije dagen meer geweigerd worden als je een cursus wilt volgen. Het maakt niet uit of de cursus wel of niet aan je werk gerelateerd is.
 • Het hele budget blijft jouw geld en/of jouw vrije dagen.
 • Er kunnen vakantiedagen bijgekocht worden.
 • Ga je binnen het lopende jaar uit dienst dan krijg je het budget dat over is uitbetaald.
 • Het budget loopt een jaar, eind december wordt dit uitbetaald.
 • Heb je jaarlijks vakantiedagen over, nu kun je ze opnemen voor scholing of op het einde van het jaar laten uitbetalen.
 • Bepaal zelf je budget.
 • Bepaal zelf de opname of uitbetaling.
 • Met een eenvoudige invoer in de calculator heb je alle in de cao gestelde eisen en informatie.
 • ATV-dagen vallen niet onder het budget .
 • Zelfs de tijd voor tijd kan in het budget gezet worden. Opgespaarde tijd-voor-tijddagen kunnen, alleen in onze calculator, naar keuze onder het PKB vallen.
 • In onze calculator is deze regeling geïmplanteerd.
 • Er zijn geen ingewikkelde berekeningen nodig.
 • Verschillende PKB-uren bijhouden.
 • PKB administreren.
 • In een oogopslag een overzicht van het begin tot de uitbetaling aan het einde van het jaar.

 

Dit is dé Persoonlijk keuzebudget (PKB)administratie
waar u niets aan hoeft te doen.

 

Getagd met , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*