Vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer, ATV en Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Vakantiedagen, ATV en Persoonlijk keuzebudget (PKB) in het beroepsgoederenvervoer

Chauffeurs zijn gek op hun werk en doen niets liever dan werken. Maar we overdrijven het natuurlijk niet. Een vrije dag, of vakantie, willen we ook graag. De programmatuur van verblijfkostenvergoeding.nl houdt het allemaal heel nauwkeurig bij. Op ieder moment biedt het jou als chauffeur, maar ook je werkgever, een prima up to date overzicht, zodat je weet waar je recht op hebt. En dan hebben we het over veel meer dan de registratie van vakantiedagen alleen. Ook ATV en het het Persoonlijke Keuzebudget kan er sluitend in worden opgenomen. Handig, overzichtelijk en duidelijk voor iedereen.

vakantiedagen, Persoonlijk Keuzebudget en ATV

Recht op vakantiedagen

In tegenstelling tot het aantal dagen arbeidstijdverkorting (ATV) en de hoogte van het Persoonlijk keuzebudget (PKB) is het aantal vakantiedagen niet voor iedereen hetzelfde. Zo kan er een verschil van 5 dagen tussen werknemers voorkomen. Het aantal vakantiedagen is niet alleen bepaald op grond van de lengte van het dienstverband, maar ook op grond van de leeftijd van de werknemer; het hoogste aantal dagen prevaleert.
In de cao, artikel 67, zijn hier 2 staffels voor opgenomen.

 

De werknemer heeft recht op een in een van de twee staffels genoemd aantal vakantiedagen indien hij op 1 juli de daarbij genoemde leeftijd heeft bereikt of het daarbij genoemde aantal dienstjaren zonder onderbreking in de onderneming heeft vervuld.

Nieuwe vakantietoeslag regeling per 1-1-19

Per 1 januari is nogal wat veranderd op het gebied van vakantiedagen in het beroepsgoederenvervoer. Zo krijg je de wettelijke en twee bovenwettelijke vakantiedagen betaald. Niet, zoals voorheen, met het basisloon, maar inclusief alle toeslagen. Dan heb je het over een gemiddelde van allerlei toeslagen, zoals: overuren (130%), zaterdag gesplitst in 100 en 50%, de zondag gesplitst in 100 en 100%, de vuilwerktoeslag, de koude toeslag, de consignatietoeslag… Maar ook reisuren voor werknemers op mobiele kranen, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag… Van een aantal van deze posten moet 90% berekend worden, zodra het totaal weer boven de 40 uur uitkomt. Dit kan aardig oplopen tot meer dan 150 euro per dag, waar dit voorheen 118 euro per dag was,

Verplichte snipperdagen

De werkgever mag drie verplichte snipperdagen aanwijzen. Deze snipperdagen moeten direct voorafgaan aan of volgen op een erkende feestdag. Dit dient wel uiterlijk twee maanden vooraf schriftelijk bekend te worden gemaakt. Bij het beëindigen van het dienstverband worden de overige dagen uitbetaald, gelijk met het functieloon.

Mutaties goed bijhouden

De werkgever is verplicht mutaties van de opgenomen en uitbetaalde vakantiedagen goed bij te houden. Wijzigingen ten aanzien van het (resterend) aantal vakantiedagen dienen op de salarisspecificatie te worden vermeld. Daartoe dient de werkgever bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring te verstrekken waaruit het aantal bij de beëindiging uitbetaalde vakantiedagen blijkt. Kortom: een goede registratie is noodzakelijk! De programmatuur van verblijfkostenvergoeding.nl biedt een uitgelezen mogelijkheid om dit eenvoudig bij te houden.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wanneer je aan het einde van het jaar vakantiedagen over hebt, is de volgende regeling van kracht.
Denk erom dat de twintig wettelijke vakantiedagen op het einde van het lopende jaar na zes maanden verlopen. Na 1 juli komen deze dus te vervallen. Neem ze dus voortijdig op! De bovenwettelijke vakantiedagen zijn dagen op basis van de cao, leeftijd of onafgebroken dienstverband. Deze kan je meenemen naar volgende jaren. Wel dien je deze binnen vijf jaar op te nemen.
ATV en ‘tijd voor tijd’ worden hierin niet meegenomen. Tijd voor tijd wordt in een ander blog besproken.

ATV (Arbeidstijd Verkorting)

De werknemer heeft op jaarbasis recht op 3,5 ATV-dagen. De ATV-dagen moeten in een schriftelijke regeling worden vastgelegd. Als de ATV-dagen voor 1 oktober niet zijn ingeroosterd, worden deze dagen bij de vakantiedagen opgeteld. Toegekende ATV-dagen komen in geval van arbeidsongeschiktheid op de ingeroosterde dag(en) te vervallen. Ook kan er een regeling gemaakt worden waarbij deze dagen altijd onderdeel zijn van de vakantiedagen.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)

Vanaf 1 januari 2018 werd het Persoonlijk keuzebudget (PKB) ingevoerd. Dit is een regeling waarbij je jouw vakantiedagen in een kluis stopt. Deze dagen blijven altijd jouw dagen of de waarde in geld. Alleen jijzelf beslist hierover.
De twintig wettelijke vakantiedagen blijven bij het PKB buiten beschouwing. Wel komen van de vier bovenwettelijke dagen er twee in je kluis. Daarnaast komen ‘in de kluis’ ook de opgebouwde dagen op grond van leeftijd of dienstverband. Als dit vijf dagen zijn, heb je dus in totaal zeven dagen in je kluis.
Indien je dit in geld uitgedrukt is dit 7 dagen maal je bruto uurloon per 1-1-2018. Bij loonschaal D6 is dit 7 X € 118,90 bruto = € 832,30.

Mogelijkheden met de inhoud van je kluis

 1. Je kunt op verschillende manieren met de inhoud van je kluis omgaan. Zo kun je brutoloon bijstorten in je kluis, bijvoorbeeld ter waarde van 11 dagen, ofwel € 1.307,90. De inhoud in je kluis is dan € 2.140,20. Je hebt in dit geval 18 vrije dagen à 118,90.

OF

Je kunt het geld in je kluis besteden aan scholing, dat mag zowel functie- als niet-functiegerelateerd zijn. Functiegerelateerde opleidingen kunnen wel in aanmerking komen voor SOB-subsidie.
Hieruit volgt dat een niet-functiegerelateerde studie bijvoorbeeld een opleiding voor een ander beroep kan zijn. (Let op: Code 95 komt niet uit je kluis, dit blijft een verplichting van de werkgever!)

OF

Je kunt kiezen voor uitbetaling van je kluisbedrag. Het PKB-budget moet je in het lopende jaar gebruiken. Wanneer je niet kiest voor scholing of voor vrije dagen, zal je het saldo aan het einde van het jaar automatisch uitbetaald krijgen.

Let op:

uitbetaling en bijstorting zijn mogelijk;

 • het niet opgenomen budget door ziekte en dergelijke krijg je teruggestort;
 • de uitbetaling geschiedt onder een bijzonder belastingtarief;
 • eerdergenoemde mogelijkheden zijn slechts voorbeelden van mogelijke combinaties van besteding aan scholing of vrije tijd.

Kortom:

De twintig wettelijke vakantiedagen zijn het volgende jaar nog zes maanden geldig. Daarna vervallen ze. Daarom dien je de wettelijke dagen die je dit jaar opbouwt, voor 1 juli volgend jaar op te nemen.
Bovenwettelijke vakantiedagen kun je meenemen naar een volgend jaar, maar ook deze dagen verjaren na vijf jaar. Je moet de bovenwettelijke vakantiedagen die je dit jaar hebt opgebouwd dus binnen vijf jaar opnemen. Het PKB moet je in het lopende jaar gebruiken; waarna het ongebruikte saldo aan het einde van het lopende jaar wordt uitbetaald.

Conclusie:

 • Er kunnen geen vrije dagen meer geweigerd worden als je een cursus wilt volgen. Het maakt niet uit of de cursus wel of niet aan werkgerelateerd is.
 • Het gehele PKB-budget blijft jouw geld en/of jouw vrije dagen.
 • Je kan vakantiedagen bij kopen.
 • Ga je binnen het lopende jaar uit dienst, dan krijg je het budget dat over is uitbetaald.
 • Het budget loopt een jaar, eind december krijg je dit uitbetaald.
 • Heb je jaarlijks vakantiedagen over, nu kun je ze opnemen voor scholing of op het einde van het jaar laten uitbetalen.
 • Bepaal zelf je budget.
 • Bepaal zelf de opname of uitbetaling.
 • Met een eenvoudige invoer in de calculator heb je alle in de cao gestelde eisen en informatie.
 • ATV-dagen vallen niet onder het budget.
 • Zelfs de ‘tijd voor tijd’ kan in het budget gezet worden. Opgespaarde tijd-voor-tijd-dagen kunnen, alleen in onze calculator, naar keuze onder het PKB vallen.
 • In onze calculator is deze regeling geïmplanteerd.
 • Er zijn geen ingewikkelde berekeningen nodig.
 • Verschillende PKB-uren bijhouden.
 • PKB administreren.
 • In een oogopslag biedt onze programmatuur een overzicht van het begin tot de uitbetaling aan het einde van het jaar.
Dit is dé Persoonlijk keuzebudget (PKB)administratie in ons verblijfskostenvergoeding-, uren- en toeslagenpakket
waar u niets aan hoeft te doen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*